Bijgebouwen in agrarisch gebied

In het uitgestrekte landschap van agrarisch gebied vervullen bijgebouwen een cruciale rol. Van opslagloodsen voor landbouwmachines tot stallen voor vee, deze structuren zijn onmisbaar voor de efficiënte werking van landbouwbedrijven. Tegelijkertijd kunnen ze een bron van conflicten vormen met andere landgebruikers, die zich mogelijk geconfronteerd zien met visuele verrommeling, geluidsoverlast of geurhinder. In dit artikel belichten we de diverse functies van bijgebouwen in agrarisch gebied, de complexe regelgeving die eraan vasthangt, en de mogelijke conflicten die zich kunnen voordoen.

Functies van bijgebouwen:

De diversiteit aan functies die bijgebouwen in agrarisch gebied vervullen, reflecteert de brede waaier aan activiteiten die binnen de landbouwsector plaatsvinden. Naast de eerder vermelde opslag en huisvesting van vee, kunnen ze ook dienen voor:

 • Verwerking van landbouwproducten: Denk aan koelcellen voor bederfelijke producten of machines voor het verwerken van granen.
 • Bewoning van landarbeiders: In sommige gevallen bieden bijgebouwen woonruimte aan seizoensarbeiders of andere medewerkers van het landbouwbedrijf.
 • Recreatieve doeleinden: De opkomst van agrarisch toerisme leidt tot de ontwikkeling van bijgebouwen die ingericht zijn als vakantiewoningen, B&B’s of hoevewinkels.

Regelgevingsdoolhof:

Het plaatsen van een bijgebouw in agrarisch gebied is geen sinecure. De complexiteit van de regelgeving, die afhangt van verschillende factoren zoals het bestemmingsplan, de oppervlakte en de beoogde functie, kan een ware hindernis vormen voor landbouwers.

 • Bestemmingsplan: Het bestemmingsplan bepaalt of een bijgebouw op een bepaalde locatie mag worden geplaatst en wat de maximale oppervlakte mag zijn.
 • Bouwvergunning: In de meeste gevallen is een bouwvergunning vereist voor de oprichting van een bijgebouw. De aanvraagprocedure kan variëren depending van de gemeente.
 • Milieuvergunning: Afhankelijk van de activiteiten die in het bijgebouw plaatsvinden, kan er een milieuvergunning nodig zijn.
 • Brandveiligheidsvoorschriften: Er zijn strenge brandveiligheidsvoorschriften van toepassing op bijgebouwen waar vee wordt gehuisvest of waar brandbare materialen worden opgeslagen.

Conflicterende belangen:

De aanwezigheid van bijgebouwen in agrarisch gebied kan leiden tot spanningen met andere landgebruikers, zoals omwonenden en natuurliefhebbers.

 • Visuele verrommeling: Sommige mensen ervaren grote bijgebouwen als een doorn in het oog die de schoonheid van het landschap aantasten.
 • Geluidsoverlast: Landbouwmachines en vee kunnen geluidsoverlast veroorzaken, wat vooral hinderlijk kan zijn voor omwonenden.
 • Geurhinder: De opslag van mest en het houden van vee kan geurhinder veroorzaken.
 • Verkeersveiligheid: Toenemende verkeersbewegingen door landbouwvoertuigen kunnen de verkeersveiligheid in de omgeving beïnvloeden.
 • Aantasting van natuurwaarden: In sommige gebieden kan de bouw van bijgebouwen leiden tot de aantasting van natuurwaarden.

Naar een duurzame toekomst:

De toekomst van bijgebouwen in agrarisch gebied hangt af van het vinden van een evenwicht tussen de noden van de landbouwsector en de belangen van andere landgebruikers. Duurzame oplossingen zijn mogelijk:

 • Goede ruimtelijke ordening: Door bijgebouwen op een doordachte manier te integreren in het landschap, kan hun impact op de omgeving worden beperkt.
 • Duurzame bouwmaterialen: Het gebruik van duurzame bouwmaterialen kan de ecologische voetafdruk van bijgebouwen verkleinen.
 • Beperking van geluidsoverlast: Landbouwers kunnen stappen ondernemen om geluidsoverlast te beperken, zoals het gebruik van geluidsarme machines.
 • Mestverwerking: Mestverwerking kan op een efficiënte en geurloze manier gebeuren, waardoor geurhinder wordt voorkomen.
 • Verkeersmanagement: Door landbouwverkeer te bundelen en te beperken tot bepaalde routes, kan de verkeersveiligheid worden verhoogd.
 • Natuurcompensatie: In gebieden met een hoge natuurwaarde kan de bouw van bijgebouwen gecompenseerd worden door natuur te creëren of te herstellen op een andere locatie.
 • Innovatie en technologie: Innovatieve technologieën, zoals precisielandbouw, kunnen de noodzaak aan bijgebouwen verkleinen. Door landbouwmachines te sturen met GPS en sensoren, kan er efficiënter gewerkt worden met minder machines.
 • Dialoog en participatie: Een open dialoog tussen landbouwers, omwonenden, beleidsmakers en andere stakeholders is cruciaal om tot gedragen oplossingen te komen. Door alle belangen in kaart te brengen en samen te zoeken naar compromissen, kan een toekomstbestendig beleid worden ontwikkeld voor bijgebouwen in agrarisch gebied.

Conclusie:

Bijgebouwen in agrarisch gebied zijn een noodzakelijk onderdeel van de landbouwsector, maar er zijn grenzen aan wat acceptabel is. Duurzame oplossingen, innovatie, en een open dialoog tussen alle betrokkenen zijn de sleutel tot een toekomst waarin de belangen van landbouw en natuur in harmonie samengaan.

All Wood Design is uw partner voor de realisatie van uw droombijgebouw!